Algemene beschouwingen VVD fractie 24 juni 2021

Onze stad gaat weer open en we maken een nieuwe start.

De raad heeft budget beschikbaar gesteld om activiteiten en evenementen te stimuleren. Mocht het budget onvoldoende zijn? de VVD fractie is bereid hiervoor in 2022 meer budget beschikbaar te stellen. Alvast een eerste aandachtspunt voor de begroting 2022.

Wij danken het college en ambtelijk voor de overzichtelijke PPN 2022-2025 die best wel magertjes is om veel onverwachte eenmalige uitgaven op te vangen.

Het resultaat over 2020 was plotseling flink positief met dank aan Den Haag. Hoe kan voorkomen worden dat zowel college als raad hierdoor overvallen worden? Het college klopt zichzelf wel flink op de borst maar er komen nogal wat extra onbenoemde verrassingen uit de hoge hoed zoals minder leges, kosten invoering van de Omgevingswet en uitbreiding voor bedrijfsvoering.

We hebben de afgelopen periode te maken gehad met bezuinigen en een forse OZB verzwaring. Dit gaf bij veel organisaties, ondernemers, verenigingen en samenwerkingspartners van de gemeente teleurstellingen. De VVD fractie heeft steeds aangegeven dat als de financiële ruimte het toelaat, een deel van de verhoging niet door te voeren. We zien met belangstelling de voorstellen van het college, om de laatste OZB verhoging niet door te voeren, verwerkt in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief tegemoet.

 

Wonen

“Welke gemeente willen we zijn?” is  de centrale vraag waar we in 2022 aan werken bij de vorming van de omgevingsvisie. Natuurlijk wonen in een hartelijke hanze stad waar je thuis komt en je thuis voelt. Jarenlang voorspelden enkele fracties dat er minder woningen gebouwd moesten worden. Nu; woningnood, torenhoge woningprijzen en een wethouder die actief wil worden op de speculatieve grondmarkt. Bouwstagnatie dreigt doordat we niet klaar zijn voor de invoering omgevingswet. De raad heeft ingestemd met de woningbouw versnelling, dus het bouwen van meer woningen. Koppel dan gelijk mee de versnelling van de bouw van bijbehorende nieuwe onderwijshuisvestingen. Voor de VVD is versneld ontwikkelen van Reeve II prioriteit en maak voortgang met woningbouw in IJsselmuiden.

Waar bouwen we voor tweeverdieners en vooral ambitieuze starters. Betaalbare woningen voor onze jeugd, kort bij openbaar vervoer en met nieuwe woonvormen of industrieel modulair  bouwen. Inbreiding daar waar het nog kan zonder aantasting van groen en gaan voor snelle uitbreiding naar een gemeente met meer draagkrachtige inwoners om onze toekomstige maatschappelijke, sociale en cultuurrijke voorzieningen in stand kunnen houden.

 

Economie & toerisme

U vraagt wij draaien, vaak een gezegde vanuit ondernemerskringen. De voorraad RO aanvragen is te groot, vaak ook met een te lange geschiedenis  Dit college heeft dat in de afgelopen 3 jaar niet kunnen oplossen. Inwoners en ondernemers ervaren hier veel pijn, worden boos, raken in verwarring en met vooral verlies van dynamiek.  

Het college vraagt uitbreiding ambtelijke capaciteit? De VVD fractie steunt dit verzoek. Als daarmee daadwerkelijk versneld vergunningen kunnen worden afgegeven en vooral kijken hoe het anders kan, is dat winst.

Het collegebeleid moet gericht zijn op een klimaat scheppen waarin bedrijven kansen kunnen grijpen. Kleinste van alle programma’s met de meeste impact is Economie. College onderkent nu dat het geen ondergeschikte randvoorwaarde is. Deskundigheid is nodig om de economische effecten het hoofd te bieden. Bovenal is een sterke primaire en secundaire sector van vitaal gemeentelijk belang met een juiste balans tussen economie en ecologie.

Toerisme wordt een mooi groeiende bijvangst. Met oog voor kwaliteit ziet de VVD onze toeristische sector graag groeien.

We roemen op onze cultuurhistorische stad ontstaan uit een goedverdienende tijd toen de nautische stad Kampen een kwartje was en de hanzestad status kreeg met  strategische ligging aan weg en water verbonden met het achterland. Bereikbaarheid, nieuwe en gerevitaliseerde bedrijventerreinen is en blijft prioriteit no 1 voor ondernemend Kampen. Maar ook voorzitter, half Nederland stond onder water en is door de landbouw drooggelegd. Waterveiligheid is een ook belangrijk speerpunt; we zijn een agrarische vruchtbare IJsseldelta en zullen dit met beide handen moeten aanpakken om dit veilig te stellen met klimaatadaptieve kansen.

Kampen, vroeger al de Port van de regio, ligt nu in de  groei regio Zwolle met een meerwaarde in een veilig te vormen innovatieve klimaatbestendige unieke IJsseldelta met mogelijk de komst van de groenste 2de Zuiderzeehaven van Europa.

De binnenstad zal  een zgn (be)leefcentrum worden. Dus beleving, nieuwe identiteit en creativiteit. Compacter, met meer leisure, cultuur, wonen, werken, evenementen, markten, ambachten en groenvoorzieningen. Ontwikkelen met een meer versterkend ondernemerschap en een eigen karakteristiek onderscheidend vermogen gericht op meer bezoekers van buiten de regio. De stad wordt letterlijk en figuurlijk steeds smakelijker en de verrassing ligt achter de winkeldeur.

 

Minder parkeren in de binnenstad?  De vraag naar extra parkeerplaatsen aan de randen zal dan gehonoreerd moeten worden.

Voor meer en betere parkeergelegenheid stelt de VVD fractie voor dat  in 2022 een aanvang gemaakt wordt met de ontwikkeling Bolwerk-Buitenwacht  en tevens na te gaan of vernieuwing en modernisering van de snackbar mogelijk is. Voor het maken van een start met de ontwikkeling Bolwerk-Buitenwacht budget begroten in 2022.

 

Veiligheid

Veilige leefomgeving en een veilig gevoel is voor onze inwoners een belangrijk thema. We moeten handhaven wat we handhaven kunnen. Toch ervaren we verschil in wat de cijfers weergeven en wat de inwoners zeggen en voelen. Extra capaciteit is welkom die ook meedenkt bij goedbedoelende inwoners en bezoekers. De inzet van de VVD fractie is hier voortvarend mee aan de slag te gaan.

Voorzitter, terugkijkend ligt er nog steeds een raadsbreed aangenomen amendement op initiatief van de VVD, van november 2018.  Nieuwbouw van een sportvoorziening op het Onderdijks. Het is te triest om te moeten memoreren dat het college er niet in is geslaagd deze voorziening te realiseren in deze raadsperiode. Beschamend richting de bewoners van de wijk Onderdijks. En beschamend richting deze raad. Wordt een amendement van een niet coalitiepartij wat een raadsbrede steun heeft, door dit college wel serieus genomen? 

Voorzitter, raadsleden en leden college. Namens de VVD fractie heb ik onze wensen en ideeën, op hoofdlijnen, aangegeven om mee te nemen in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief.

Harry Bruins

VVD fractie raad Kampen