Raadspraat Beent Keulen: Nieuwe rol voor VVD fractie Kampen

Nieuwe rol voor VVD fractie Kampen

De VVD gaat na acht jaar geen deel gaat uitmaken van het nieuwe college ondanks de stemmenwinst op 21 maart. Op voorstel van de informateur/verkenner zijn CU, GBK, CDA en GroenLinks onderhandelingen gestart over de vorming van een nieuw college voor 2018-2022. De onderhandelende partijen hebben inmiddels laten weten een nieuw college te gaan vormen. De VVD is benieuwd naar het coalitieprogramma van deze vier partijen die toch wel erg verschillend denken over wat goed is voor Kampen.

De VVD fractie zal in haar nieuwe rol (oppositie) in het belang van Kampen over een aantal wezenlijke zaken in het uitvoeringsprogramma afspraken willen maken met het nieuwe college voor een economisch en voortvarend Kampen, over behoud en uitbreiding van werkgelegenheid en over de voortgang woningbouw. De VVD fractie zal het college scherp controleren en indien nodig het college inhoudelijk fors van repliek dienen als niet voldaan wordt aan gemaakte afspraken en uitvoering wordt gegeven aan genomen raadsbesluiten.

Wat is dan o.a. belangrijk voor Kampen?

De inzet moet zijn dat de woonlastendruk en de lastendruk voor bedrijven niet omhoog gaat. Dat draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente om te wonen en voor de vestiging van nieuwe bedrijven en daardoor meer banen.  Komt het nieuwe college met tariefsverhogingen, dan zal ze duidelijk moeten aangeven waarvoor deze extra middelen worden ingezet na eerst te zijn nagegaan of bezuinigingen mogelijk zijn. Een verhoging van de tarieven en belastingen zijn voor de VVD nooit de eerste middelen geweest om een begroting sluitend te maken en dat zal de inzet blijven.

Belangrijk is het ‘wonen in een huis wat bij je past’. Het college moet blijvend actief aan de slag met  het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt o.a. in het belang van jongeren en senioren. In september worden daarover afspraken gemaakt met het college. Nieuwe woonlocaties in IJsselmuiden dienen bij voorrang in ontwikkeling te worden gebracht. Verder wordt van het nieuwe college verwacht dat ze zich voor de volle 100% inzet om Reeve 1 zo spoedig mogelijk voor woningbouw in ontwikkeling te krijgen.

Nu Spoorlanden 2 al volledig bebouwd gaat worden, is revitalisering Spoorlanden 1 prioriteit en het zoeken naar nieuwe locaties voor vestiging bedrijven in IJsselmuiden.

Een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regio Zwolle is belangrijk voor de ontwikkeling van Kampen en de regio. In de afgelopen jaren is met succes de nadruk gelegd op verbetering van de infrastructuur en zijn besluiten genomen. De uitvoering daarvan dient de komende jaren ter hand te worden genomen. De filedruk in de regio Zwolle-Kampen is de laatste jaren toegenomen. Dagelijks horen we via de media het negatieve nieuws over de filevorming bij Kampen. Dat moet worden omgebogen in goed nieuws.