Daadkracht is keuzes durven maken, toekomst gericht voor een waarde(n)vol Kampen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 november werden door de fracties in de raad de Algemene Beschouwingen uitgesproken, zo ook door onze fractievoorzitter Beent Keulen:

Daadkracht is keuzes durven maken, toekomst gericht voor een waarde(n)vol Kampen.

Daar wil ik nu aan toevoegen:

 

Waar we elkaar de ruimte gunnen en met respect voor elkaar en met elkaar omgaan in de samenleving, ook in deze en nieuwe raad in 2018.

2017

2017 is wel een heel belangrijk jaar voor Kampen. Kampen, reformatie stad. Kampen Hanze stad. De stad van de dominees en de kooplieden. In het middelpunt van de wereld.

 

De Reformatie, Kampen reformatiestad.

Dit jaar en met name vorige week hebben we de reformatie mogen herdenken. Luther maakt een einde aan de politieke en economische macht van de kerken. Het heeft voor ons de Bijbel leesbaar gemaakt en heeft de Nederlandse taal gevormd. De Reformatie is ook van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van Kampen en wat Kampen nu is. Het kerkelijk leven in al zijn verscheidenheid. Het heeft de cultuur en het aanzien van ons Kampen door de eeuwen heen bepaald.

 

De Hanze, Kampen Hanze stad.

De stad van de slimme handelaren, de kooplieden. Dit jaar heeft Kampen de jaarlijkse Hanzedagen mogen organiseren. Voor en tegenstanders zullen het met mij eens zijn dat dit een fantastisch geslaagd evenement is geweest van vrijdag 16 juni tot en met zondag 18 juni.

Dank aan de inzet van alle vrijwilligers, verenigingen, bedrijven en horeca die initiatieven hebben getoond en evenementen georganiseerd. Kampen is op de kaart gezet En niet te vergeten, dit in navolging van het jaarlijks evenement Kerst in Oud Kampen en het 4 jaarlijks evenement Sail Kampen, deze dragen daar zeker ook aan bij.

 

Zowel in de Reformatie als in de Hanze, de geschiedenis vertelt ons dat Kampen wel zijn eigen regels en gewoonten er op na hield. En misschien nog wel!

 

Nog even terugkomend op de Hanzedagen.

Op zondag 18 juni een maximaal bezochte oecumenische dienst in de Bovenkerk ’s morgens en

’s middags een maximaal bezocht evenement op het Van Heutzplein ter afsluiting van de Hanzedagen. In de kerk en op de ‘markt’. Na de kerk naar de markt.

Het heeft diepe indruk op ons gemaakt. 500 jaar reformatie, 600 jaar Hanze en dat we dit hebben mogen en kunnen organiseren, mogelijk hebben gemaakt en hebben mogen mee maken.

 

Een geslaagd evenement als de Hanzedagen nodigt vrijwilligers uit tot nieuwe ideeën, initiatieven en het organiseren van meerdaagse evenementen. Een oproep aan de raad en het college om mee te denken hoe we de evenementen verordening kunnen verbreden zodat er meer meerdaagse evenementen georganiseerd kunnen worden. Waarmee we als raad initiatieven van onze inwoners, verenigingen en instanties kunnen honoreren. Dat maakt van Kampen nog meer een levendige stad. Een stad die we zo toch willen.

De VVD fractie daagt ook de Kamper samenleving uit hun mening hierover te geven en de discussie te voeren.

 

Reformatiestad Kampen, Hanze stad Kampen en nog een kans “Kampen Hanze museumstad”.

De VVD fractie heeft zich laten informeren over de Hanze historie en de wetenschap daar omheen. Er is veel kennis in Kampen en ook mensen die dat willen uitdragen. De VVD fractie wil het college verzoeken na te gaan of het mogelijk is te komen tot een Kamper Hanze universiteit en dient daartoe een motie in.

 

Voorzitter.

In het kader van mijn behandeling vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen over wat nodig is voor Kampen om een vooraanstaande belangrijk stad te zijn bij de ontwikkeling van de regio Zwolle-Kampen heb ik o.a. genoemd dat Kampen een levendige stad moet zijn. Een interessante winkelstraat, goede cafés en eetgelegenheden, musea enz. en wat volgens ons nog ontbreekt zijn aanlegsteigers voor passanten over het water. De GBK fractie heeft daarover vorig jaar een motie ingediend welke is aangenomen. Gaat er nog wat gebeuren? Men vaart nu vaak Kampen voorbij..

 

Locaties voor woningbouw.

De raad heeft in meerderheid ja gezegd voor een ontwikkeling van Reeve.

Het mag niet zo zijn dat door de ontwikkeling van Reeve de ontwikkeling in IJsselmuiden gaat stagneren. De fractie vraagt het college nu plan Koster vergeven is en Het Meer nagenoeg vol gebouwd is, in IJsselmuiden nieuwe locaties te bestemmen en te ontwikkelen. Onze fractie dient hierover samen met de fracties van CU en SGP een motie in.

 

Doorstroming woningmarkt.

Naast nieuwbouw is ook doorstroming op de woningmarkt van belang. De VVD fractie is van mening dat meer vrije sector huur in het middensegment nodig is voor doorstroming op de woningmarkt. De vastgestelde woonvisie geeft daartoe mogelijkheden. De VVD fractie verwacht in deze een inzet van het college. Op dit punt zal onze fractie een motie indienen.

 

Financieel fundament.

Allereerst voorzitter wil ik namens de VVD fractie onze complimenten maken voor wethouder Spaan die vanaf begin mei dit jaar de portefeuille financiën heeft overgenomen. Gevolgd door een lastige perspectief nota dat geleid heeft tot veel discussie en een motie. In de motie is aangegeven dat als zich meevallers voordoen, het OZB tarief voor niet-woningen te verminderen, het bevriezen van de trendmatige verhoging van het tarief voor woningen en het verminderen van de taakstellening nieuwe / bestaand beleid.

Meevallers waren er o.a. door de meicirculaire. Dat heeft geleid  tot deze begroting waarmee ook voldaan is aan de wens zoals verwoord in de motie. Onze complimenten daarvoor.

 

Afsluitend hierover.

Behoed- en bedachtzaam beleid volgens het coalitieprogramma, daar invulling aangeven in deze raadsperiode, heeft geleid tot nagenoeg geen lastenverzwaring voor onze inwoners. Dat is een compliment aan alle collegeleden die deze raadsperiode daar aan hebben bijgedragen

 

 

Algemeen.

Voorzitter, de tijd voor het uitspreken van Algemene Beschouwingen is beperkt.

Namens mijn fractie, de VVD fractie, had ik nog graag meer onderwerpen aan de orde willen stellen en met de raad willen bediscussiëren.

 

Eén voor ons belangrijk punt staat nog. Bij mijn algemene beschouwingen vorig jaar heb ik aangegeven graag van het college te horen wat gedaan wordt en is met de ideeën aangereikt middels moties en in de algemene beschouwingen. Onze fractie heeft vorig jaar een motie over de werving van nieuwe bedrijven ingetrokken op voorstel van het college omdat hieraan hard gewerkt wordt en de raad geïnformeerd wordt. We zijn niet geïnformeerd en , hebben nog geen antwoord ontvangen op onze schriftelijke vragen hierover enz. dus dienen de motie dit jaar over de werving van nieuwe bedrijven opnieuw in.

 

Ik heb u de moties genoemd welke door de VVD fractie worden ingediend.

 

Ik dank u.

 

 

De VVD fractie dient de volgende moties in:

 

-          Ontwikkeling woningbouw locaties in IJsselmuiden;

-          Meer huurwoningen in het middensegment;

-          Onderzoeken mogelijkheden voor een “Kampen Hanze universiteit”;

-          Over het werven van nieuwe bedrijven samen met de ondernemers, bidbook opstellen (toelichting zie vorig jaar).

 

 

Namens de VVD fractie,

Beent Keulen